Användare av Salix

Den största delen av skördad salix går till kraft/värmeverk som eldar detta tillsammans med skogsflis för produktion av fjärrvärme och el. En ökande användning av salix ses nu komma, bl a genom sameldning av biobränslen med kol i större kolkraftverk i länder som Polen, Storbritannien, Tyskland, Tjeckien osv. För detta ändamål kommer salixråvaran att pelleteras för att bättre fungera vid sameldning. Nya användningsområden för salix i en nära framtid kan bli till råvara i biogasframställning och vid tillverkning av flytande fordonsbränslen.

Det kan också bli aktuellt att odla salix på marker med för höga halter av kadmium (Cd). I en nyligen lämnad rapport från Naturvårdsverket (NV-00336-13) framhålls odling av salix som den mest effektiva metoden att rena jordar från Cd för fortsatt framtida livsmedelsproduktion.